Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového elektronického obchodu Japonský topol řízky a sazenice na adrese URL http://japonsky-topol-sazenice-zahradnictvi.cz , který provozuje prodávající.

 Prodávající:
Moravská komora pěstitelé biomasy a.s
Pucov 92
675 71 Náměšť nad Oslavou
Česká republika
29310733
DIČ
Nejsem plátce daně.

 Kupující:
Registrovaný uživatel, plnoletá fyzická osoba nebo právnická osoba.

 Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy

 Produky jsou objednávány prostřednictvím elektronických formulářů. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Směrodatné jsou vždy pouze produkty, zvolený druh dopravy a platby.

 Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 Odesláním objednávky akceptuje kupující kupní cenu.

 Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky.

 Podání objednávky je považováno za závazný návrh kupní smlouvy a vzniká potvrzením objednávky kupujícím v objednávkovém formuláři elektronického obchodu. Kupující je o vzniku závazné objednávky následně informován odesláním automaticko e-mailu kupujícímu z adresy vrbamich(at)gmail.com s předmětem, jehož text začíná "Potvrzení objednávky" nebo "Order confirmation".

 Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky prodávajícím nebo automaticky elektronickým obchodem po přijetí platby od kupujícího prodávajícím. Kupující je o vzniku kupní smlouvy následně automaticky informován odesláním e-mailu kupujícím z adresy vrbamich(at)gmail.com s předmětem, jehož text začíná "Platba přijata" nebo "Payment accepted" na jeho e-mailovou adresu (adresu kupujícího).

 Místem doručení produktů je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři a potvrzená odesláním objednávky.

 Vlastnické právo k produktům přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny za dodávku a jeho převzetím.

2.A Předmět objednávky a závazky prodávajícího

 Předmětem smlouvy jsou pouze produkty uvedené v objednávce, které může být dodány.
 
 Prodávající se zavazuje expedovat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy záručních a pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

 Prodávající (zhotovitel) se zavazuje provést objednané práce tak, aby dílo plnilo sjednaný účel a to v rozsahu a kvalitě sjednané s kupujícím (objednavatelem).

 Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí, je také povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy kupujícího.

 Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku.

 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, zejména pokud kupující neplní závazky, 2.B

 Objednávku můžete zákazník stornovat do max. 30minut od objednání.

 Prodávající se zavazuje bezodkladně převést na účet kupujícího případně uhrazenou částku za kupní smlouvu.

 Pokud je kupní cena uhrazena již před odesláním zboží je daňový doklad součástí dodávky objednaného zboží.
Pokud není kupní cena uhrazena je součástí dodávky dodací list.

2.B Závazky kupujícího

 Kupující je povinen registrovat se v Intrnetové elektronickém obchodě (e-shop) http://japonsky-topol-sazenice-zahradnictvi.cz, kde uvede pravdivé údaje. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

 Kupující je povinen bezodkladně zaplatit kupní cenu a odebrat / převzít produkty (zboží / dílo). S konečnou cenou (kupní cenou) je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

 Každá objednávka je závazná dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku do 14ti dnů, mohou být zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno paušální uhrazení vzniklých nákladů ve výši 1.000,- Kč, (smluvní pokuta)

 Pokud kupující neuhradí kupní cenu ve sjednaném termínu (byl li sjednán), zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1% z kupní ceny za každý den prodlení.

Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši a zavazujete se ji uhradit v plné výši jakmile k tomu budete vyzváni, případně bez vyzvání uhradit bez zbytečného odkladu. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty) mohou být předány k řešení třetím stranám.

2.C Cena produktů

 Cenou produktů se rozumí cena produktů v objednávce (prodávající není plátce DPH). Jednotková cena produktů v objednáce je cenou položky z katalogu k datu a času vytvoření objednávky.

 Vydáním nového katalogu se stávají původní ceny automaticky neplatnými. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu, avšak bez dopravy, poštovného a balného.

 Ceny produktů v objednávce jsou potvrzeny kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

2.D Cena za dopravu a balné

 Cena je určena volbou dopravce.

 a) Zboží zasílané pomocí služeb třetích stran
Cena za dopravu zásilky je určena platným ceníkem zvolené služby dopravce navýšené o balné zásilky 0,-Kč a 0Kč za každý celý kilogram.

 b) Zboží s osobním doručením.
Cena zásilky za dopravu a balné je 18 Kč/km. Doručení pouze po dohodě s prodávajícím.

 c) Zboží s osobním odběrem.
Cena zásilky za dopravu a balné v Kč je 0,-Kč. Odběr pouze po dohodě s prodávajícím.

2.E Cena za platbu


 a) platba dobírkou, cena za platbu 31Kč.

 b) platba kreditní kartou, cena za platbu 0Kč.
 c) platba hotovostí, cena za platbu 0Kč.

2.D Kupní cena

Kupní cenou se rozumí cena za dodávku, což  je součet kupní ceny za produkty (zboží a služby), ceny za dopravu, ceny za balné a ceny za platbu. Kupní cenou zboží se rozumí celková cena za kupované zboží.

3. Dodací podmínky

 Objednávky z internetového obchodu http://japonsky-topol-sazenice-zahradnictvi.cz jsou realizovány v České republice a Slovenské republice.

  Dodání zboží zasílané pomocí služeb třetích stran (např. Českou poštou), se mimo těchto podmínek řídí i obchodními podmínkami třetích stran uskutečňujících doručení zásilky.

3.A Termín dodání produktů

 Zboží bude doručeno kupujícímu v dodací lhůtě navýšené o 2 dny (zpracování a balení objednávky) od přijetí objednávky.

 a) Zboží zasílané pomocí služeb třetích stran (např. Českou poštou).
Dodací lhůta zásilky se řídí obchodními podmínkami třetích stran uskutečňujících doručení zásilky.

 b) Zboží s osobním doručením nebo odběrem.
Dodací lhůta se řídí dohodou o předání nebo odběru zboží.

Služby budou dodány v termínu dohodnutém mezi kupujícím a prodávajícím.

3.B Dopravce

 a) Zboží zasílané pomocí služeb třetích stran
Dopravu zajišťují třetí strany (např. Česká pošta).
Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob a podmínky přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího nebude mít žádný vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné) a balné, pokud ano je požadováno potvrzení kupujícím.

 b) Zboží s osobním doručením.
Doručení dodávky zajišťuje Prodávající, případně jím pověřená osoba.
Zboží se doručuje pouze po dohodě kupujícího a prodávajícího.

 c) Zboží s osobním odběrem.
Zboží lze odebrat pouze po dohodě kupujícího a prodávajícího. Odběř na prodejně prodávajícího.

 d) Zboží s dopravou zdarma.
Pouze pro vybrané zboží, vzorky zboží.

 3.C Převzetí zásilky

 Kupující je povinen zásilku od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Ihned by mělo být zahájeno u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána prodávajícímu, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky žádný nárok. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout!

 Podpisem přijetí zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Při osobním předání 3.B b) a c) nemusí být stvrzení kupujícího požadováno.

 3.D Převzetí díla

 Kupující (objednavatel) je povinnen si bezodkladně převzít dílo od prodávajícího (zhotovitel), a to i pokud vykazuje vady a nedodělky, pokud tyto nebrání tomu, aby sloužilo sjednanému účelu.

 Kupující (objednavatel) je povinnen bezodkladně oznáminit případné vady díla a jím zvolený způsobu nápravy prodávajícímu (zhotoviteli).

4. Způsob úhrady

 Úhrada probíhá dle volby dodací adresy a dopravy kupujícím:

Pro dodací adresy ČR
a) Zboží zasílané pomocí služeb třetích stran
- platba dobírkou, cena za platbu 31Kč,  platba při převzetí zásilky.

- platba kreditní kartou, cena za platbu 0Kč,  platba po dokončení objednávky, před odesláním zásilky.
b) Zboží s osobním odběrem / doručením

- platba při převzetí, cena za platbu 31Kč

- platba kreditní kartou, cena za platbu 0Kč,  platba po dokončení objednávky, před odesláním zásilky.

- platba bankovním převodem, cena za platbu 0Kč,  platba po dokončení objednávky, před odesláním zásilky.

Pro dodací adresy Slovensko:
a) Zboží zasílané pomocí služeb třetích stran
- platba dobírkou, cena za platbu 31Kč,  platba při převzetí zásilky.

- platba kreditní kartou, cena za platbu 0Kč,  platba po dokončení objednávky, před odesláním zásilky.
b) Zboží s osobním odběrem / doručením

- platba při převzetí, cena za platbu 31Kč

- platba kreditní kartou, cena za platbu 0Kč,  platba po dokončení objednávky, před odesláním zásilky.

Pro ostatní dodací adresy:
Platba není k dispozici.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:

 V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 v platném znění, má každý zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje. V tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, na vlastní náklady. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, porušil-li jejich originální obal. O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat prodávajícího e-mailovou zprávou odeslanou z účtu uvedeného v objednávce na adresu info(at)dobretabaky.cz. Vracené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato! Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží). Náklady spojené s dopravou, balným a platbou vraceného zboží hradí kupující.

 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího: Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů. Prodávající je povinnen obratem po odstoupení od smlouvy kupujícímu bez zbytečných odkladů vrátit uhrazenou kupní cenu.

6. Jiná ustanovení

Prodávající není plátce DPH

 V případech, kdy:
- se produkt již nevyrábí nebo nedodává
- se výrazným způsobem změnila cena dodavatele produktů
- produkt se dočasně nedováží do ČR nebo není dočasně k dispozici
bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky (kupní smlouvy) nebo její části.

Sankce, pokud zde v Podmínkách není uvedeno jinak, se vyměří dle Občanského zákoníku.

6.A Nepřevzaté produkty

 V případě, že kupující (objednavatel) odmítne produkty převzít, může prodávající (zhotovitel) požadovat plnění závazků kupujícím dle článku 2.B těchto podmínek.

6.B Řešení sporů

 Realizované smlouvy jsou smlouvami uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky.

 Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

6.C Užívání registrovaných údajů

 Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

7. Ochrana osobních údajů

 Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícím jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.

 Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek.

 Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze Internetového elektronického obchodu v případě, že o to písemně požádá.

8. Reklamace

8.A Kupující

 Podpisem dopravní listiny dopravci při převzetí zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, písemně informovat prodávajícího.

 Reklamaci doručuje kupující na vlastní náklady prodávajícímu nebo autorizovanému servisu uvedenému v záručním listu. Kupující přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy a doloží fakturu nebo pokladní doklad (účtenku).

 Na dodávané zboží, pokud jde o živý materiál není vzhledem k jeho povaze poskytována záruka.

 Záruka na dílo se řídí Občanským zákoníkem.

8.B Prodávající

 O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího sjednaným způsobem.

 Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.

 V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi prodávající.

8.C Zánik nároku na uplatnění reklamace

 Nárok na uplatnění reklamace zaniká při: porušení ochranných pečetí nebo nálepek pokud na zboží, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem či obvyklými postupy; používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu nebo obvyklému použití; poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s návodem v uživatelské příručce, pokud je se zbožím dodávána.

 V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn.

9. Závěrečná ustanovení

 Obchodní podmínky webu platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky. Tyto obchodní podmínky a Pravidla používání nabývají účinnosti dnem jejich vydání. Provozovatelé si vyhrazují právo na změnu Obchodních podmínek a Pravidla používání bez předchozího upozornění.

v Pucově dne 04.01.2015
Moravská komora pěstitelé biomasy a.s